جلد

2

شماره

ی

1

بهار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1392

1279840468

چکیده: پیزوسرامیک بدون سرب 3Bi0.5 (Na1-xKx) 0.5 TiO با نام مختصر BNKTx با مقـادیر مختلـف پتاسـیم24/0، 22/0،20/0،18/0x= به روش سنتز حالت جامد تهیه شد. بررسی فازی نمونه ها توسط پراش اشعهx نشان داد که تمامیترکیب ها دارای ساختار پروسکایت خالص میباشند. در ادامـه خـصوصیات دی الکتریکـی، فروالکتریکـی و پیزوالکتریکـینمونه ها تعیین شد. افزایش مقدار پتاسیم سبب کاهش دمای قطبش زدایی Tdدر نمونهها میشود. اندازه گیری حلقه پسماند در دمای اتاق نشان داد که بیشترین مقدار میدان وادارنده و قطبش پس ماند به ترتیب در نمونـههـای18/0x= و20/0x= بدست آمد. بررسی کرنش در میدان الکتریکی در دمای اتاق برای تمام نمونهها انجام شد و بیشترین مقدار کرنش در نمونه20/0x= برابر13/0 درصد حاصل شد. کرنش در دمای نزدیکTd به مقدار بسیار بـالای36/0 درصـد در نمونـه20/0x= رسید. بهترین خصوصیات دی الکتریکی و پیزوالکتریکی در نمونه20/0x= نشان داد که ترکیب مذکور همان ترکیـب مـرزفازی مورفوتروپیک MPB در این سیستم میباشد.
کلید واژه: پیزوالکتریک، بدون سرب، تیتانات بیسموت سدیم پتاسیم، مرز فازی مورفوتروپیک.
1- مقدمه
مواد فروالکتریک با ساختار پروسکایت کاربردهای بسیاری در وسایل الکتریکی پیدا کردهاند. از جمله این کاربردهـا مـی تـوان بـه موتوره ا و مول دهای پیزوالکتریـک، مب دله ا، سن سورها و کاران دازها اش اره کـرد. ت اکنون م واد ب ر پای ه س رب مانن د Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) و Pb(Mg1/3,Nb2/3)O3 (PMN) و کامپوزیتهای آنها با خصوصیات پیزوالکتریکـی عـالی بیـشتریناستفاده را داشته اند. اما عنصر سرب بدلیل سمی بودن و آلودگی محیط زیست و به خطر انداختن سلامت انسان و سایر موجوداتزنده باید حذف شود. بنابراین بررسی ترکیب های بدون سـرب و رسـیدن بـه ترکیبـی بـا خـصوصیات قابـل مقایـسه بـا ترکیـبپیزوالکتریک های دارای سرب از جمله اهداف محققان قرار گرفته است [1-4].
ترکیب تیتانات سدیم بیسموت(BNT) از جمله مواد فروالکتریک بدون سرب است که ویژگیهای قابل توجهای نشان می دهـد.
این ترکیب توسطSmolenskii و همکارانش در سال 1960 کشف شـد [5]. BNT در دمـای اتـاق دارای تقـارن رومبوهـدرالR3c میباشد و در دمای حدودC o 300 ساختار آن به تتراگونالP4bm تبدیل می شود. این دما دمای انتقال از فاز رومبوهـدرالبه تتراگونال (TR-T) تعریف می شود. با افزایش بیشتر دما تا حدودC o 540 فاز تتراگونال به مکعبی پاراالکتریـکm


دیدگاهتان را بنویسید