مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله ijcse-v1n1p0-en-004-1

1 تابستان 1391 نانو ذرات زیرکونیایی بعنوان مراکز جوانهزنی ناهمگن عمل نموند، لذا اندازه بلورکها افزایش یافتند. همچنین مقایسه رفتـارپرس پذیری پودرها ی کلس ینه شده نشان داد، نسبت شیب منحن ی تغ ییر دانسیته Read more…

By 92, ago