جلد

3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شماره

ی

1

بهار

1393

1279840468

کلید واژه: مینای مس، بروسیلیکات سربدار، گرانروی، هدایت الکتریکی.
1- مقدمه
رفتار ذوب و ویسکوزیته (گرانروی) مینا ها و پوششهای شیشه ای بر روی خواصی چون صافی و همگنی سطح، تبلـور، حلالیـتاکسیدهای دیرگداز و رنگی، واکنش بین پایه و لعاب و نیز تشکیل فصل مشترک آن ها تاثیرگذار است. بنابراین بررسی رفتار ذوبلعابها در هنگام پخت دارای اهمیت زیادی است[3-1].
شیشهها و لعابها (میناها) در زیر دمای Tg دارای رفتار آرنیوسی هستند و وابستگی گرانروی آنها به دما با رابطهی 1 بیان میگردد:
ɳ = ɳ o exp (Q/RT)
که در آنQ انرژی اکتیواسیون برای جریان ویسکوز، ɳ گرانروی مذاب و o ɳ ضریبی مستقل از دماست[4-2].
اما در دماهای بالاتر ازTg گرانروی حقیقی بیشتر از معادله فوق است، زیرا انرژی اکتیواسیون برای جریان ویسکوز ثابت نیـست.
معادله وگل – فولچر – تامان 1 (VFT) متغیر دیگری، oT (ثابتی که نشان دهنده درجه پیوستگی ذرات مـی باشـد)، را بـه معادلـهآرنیوس اضافه میکند:


دیدگاهتان را بنویسید